Trainings

КЕЙСИЕМ ЕООД предлага на своите клиенти от системата на предучилищното и училищното образование /директори,учители и педагогически специалисти/ обучения по одобрени от МОН програми, вписани в Информационния регистър за квалификация ИРОППК. Те имат за цел да повишават подготовката и квалификацията им и да се усъвършенстват чрез усвояване на нови компетентности.

Програмите ни за обучение са съобразени с изискванията на Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

В съдържателно отношение, обучителните ни програми са насочени към:

  • прилагане на иновативни форми и методи на преподаване като част от образователния процес;
  •  внедряване и използване на ИКТ ресурси в обучението.

В зависимост от техните възможности и предпочитания, обучителните ни програми се предлагат в следните форми на обучение:

  • изцяло присъствени;
  • частично присъствени;
  • онлайн.

ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЯ

ПРОГРАМА  „Използването на електронни ресурси – налични технически средства и интерактивни платформи за онлайн и дистанционно обучение"

 

Програмата съответства на нуждата от усъвършенстване на дигиталните компетентности на учителите, развитие на умения за създаване на допълващо учебно съдържание и по-ефективно представяне на учебния материал, чрез специализирани интерактивни софтуерни платформи и хардуерни устройства. Включва следните обучителнимодули, всеки по 16 уч. часа: 

 Въвеждане на интерактивни платформи в образователния процес и формиране на умения за работа с ел. ресурси. Представят се актуалните интерактивни платформи, предназначени за образованието и възможностите за интеграцията им в учебния процес; 

Създаване на интерактивни образователни презентации с помощта на специализиран софтуер. Включва практическа работа с интерактивни приложения и интеграцията им в учебни презентации; 

Усъвършенстване на образователния процес – виртуална класна стая. Включва усвояване на начини за споделяне на ресурси и използване на лични дигитални устройства за уч. цели; 

Създаване на лабораторни упражнения във виртуална среда. Извършват се научни наблюдения и измервания с помощта на компютър – в класната стая, вкъщи или сред природата. Погледът към науката и природата от нова перспектива прави изучаването на природните науки интересно и провокира творческото мислене на учениците; 

Практически приложения на ИКТ в природните науки. В реално време, чрез прости научни експерименти и използване на сензори, регистратори на данни и софтуер за анализ се осигурява проектно-базирано мултимедийно обучение.

„Проектиране и програмиране на вградени системи чрез използване на микроконтролери ARDUINO и изграждане на периферни модули".

Програмата има за цел да насърчи интереса към дигиталните науки и да запознае обучаващите се с основни хардуерни и софтуерни технологии.  В курса се придобиватзнания и умения за създаване на различни автоматизирани и роботизирани устройства и системи с разнообразно практическо приложение на базата на микроконтролери ARDUINO. Курсът съдържа двадесет лабораторни упражнения за изграждане на модели с включени решения за казусите. 

Обучения за повишаване на квалификацията

Образователните технологии се развиват с бързи темпове и за да са на ниво, учителите също трябва да усвояват нови компетентности!

КЕЙСИЕМ ЕООД предлага на преподавателите от системата на българското образование, обучения за повишаване на квалификацията. 

Нашите програми са одобрени от МОН и са включени в информационния регистър ИРОПК.

Бихме искали да привлечем вниманието ви към възможността педагогическите специалисти от вашето училище да бъдат обучени за работа с mozaBook – иновативен софтуер с интегрирани ресурси за създаване на интерактивни уроци. 

Информация за обученията

„Можете да преподавате на ученик урок за един ден; но ако можете да го научите да учи чрез създаване на любопитство, той ще продължи процеса на учене, докато е жив.“ Клей П. Бедфорд

част от платформата на МОН „Дигитална Раница“

Софтуерът е част от платформата на МОН „Дигитална Раница“ и от началото на настоящата учебна година за него са осигурени лицензи на всички учители и ученици.

КЕЙСИЕМ ЕООД е официален представител на Mozaik и mozaBook за България. Нашата компания участва в реализирането на „Дигитална Раница“, като интегратор на два от основните модули, включени в проекта:

– Модул за създаване на интерактивно учебно съдържание – mozaBook;

– Модул за визуализация на интерактивно учебно съдържание – mozaWeb.

Лекторите ни са сертифицирани на най-високо ниво и могат да ви предложат качествено обучение, индивидуален подход и гъвкавост в организацията на обученията!

Training on working with mozaBook and developing interactive lessons

The course is implemented in the form of a workshop and presents the resources and tools of the mozaWeb interactive platform in real conditions. Useful for teachers in all disciplines, from 1st to 12th grade. Hours are included to develop your own interactive content. The program complies with Ordinance No. 12 of the Ministry of Education and Culture and was approved by Order No. RD 09-190 / 02.02.2018. After the training, the participants receive a certificate with the acquisition of 1 qualification credit.

LABDISC - Practical applications of ICT in science classes

The program corresponds to the need to improve the digital competences of teachers and more effective presentation of the teaching material, through specialized hardware devices - LABDISC. By demonstrating simple science experiments and using sensors, data loggers and analysis software, project-based, real-time multimedia learning is provided. The program complies with Ordinance No. 12 of the Ministry of Education and Culture and was approved by Order No. RD 09-1566 / 19.06.2019. After the training, participants receive a certificate with the acquisition of 1 qualification credit.

Implementation and training for working with MS Office 365

Getting to know the essence and ideology of Office 365. The functionalities and advantages of the system, as well as its application in education, are presented. Part of the training includes a workshop during which trainees will learn to create personal accounts in the cloud, as well as configure and manage them. Sharing documents and working in groups is practiced. The program complies with Ordinance No. 12 of the Ministry of Education and Culture and was approved by Order No. RD 09-190 / 02.02.2018. After the training, the participants receive a certificate with the acquisition of 1 qualification credit.

Заявка на обучение

Explore our software products