ОБУЧЕНИЯ

КЕЙСИЕМ ЕООД предлага на своите клиенти от системата на предучилищното и училищното образование /директори,учители и педагогически специалисти/ обучения по одобрени от МОН програми, вписани в Информационния регистър за квалификация ИРОППК. Те имат за цел да повишават подготовката и квалификацията им и да се усъвършенстват чрез усвояване на нови компетентности.

Програмите ни за обучение са съобразени с изискванията на Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

В съдържателно отношение, обучителните ни програми са насочени към:

  • прилагане на иновативни форми и методи на преподаване като част от образователния процес;
  •  внедряване и използване на ИКТ ресурси в обучението.

В зависимост от техните възможности и предпочитания, обучителните ни програми се предлагат в следните форми на обучение:

  • изцяло присъствени;
  • частично присъствени;
  • онлайн.

АКТУАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОГРАМА  „Използването на електронни ресурси – налични технически средства и интерактивни платформи за онлайн и дистанционно обучение"

Програмата съответства на нуждата от усъвършенстване на дигиталните компетентности на учителите, развитие на умения за създаване на допълващо учебно съдържание и по-ефективно представяне на учебния материал, чрез специализирани интерактивни софтуерни платформи и хардуерни устройства. Включва следните обучителни модули, всеки по 16 уч. часа: 

 Въвеждане на интерактивни платформи в образователния процес и формиране на умения за работа с ел. ресурси. Представят се актуалните интерактивни платформи, предназначени за образованието и възможностите за интеграцията им в учебния процес; 

Създаване на интерактивни образователни презентации с помощта на специализиран софтуер. Включва практическа работа с интерактивни приложения и интеграцията им в учебни презентации; 

Усъвършенстване на образователния процес – виртуална класна стая. Включва усвояване на начини за споделяне на ресурси и използване на лични дигитални устройства за уч. цели; 

Създаване на лабораторни упражнения във виртуална среда. Извършват се научни наблюдения и измервания с помощта на компютър – в класната стая, вкъщи или сред природата. Погледът към науката и природата от нова перспектива прави изучаването на природните науки интересно и провокира творческото мислене на учениците; 

Практически приложения на ИКТ в природните науки. В реално време, чрез прости научни експерименти и използване на сензори, регистратори на данни и софтуер за анализ се осигурява проектно-базирано мултимедийно обучение.

част от платформата на МОН „Дигитална Раница“

Софтуерът е част от платформата на МОН „Дигитална Раница“ и от началото на настоящата учебна година за него са осигурени лицензи на всички учители и ученици.

КЕЙСИЕМ ЕООД е официален представител на Mozaik и mozaBook за България. Нашата компания участва в реализирането на „Дигитална Раница“, като интегратор на два от основните модули, включени в проекта:

– Модул за създаване на интерактивно учебно съдържание – mozaBook;

– Модул за визуализация на интерактивно учебно съдържание – mozaWeb.

Лекторите ни са сертифицирани на най-високо ниво и могат да ви предложат качествено обучение, индивидуален подход и гъвкавост в организацията на обученията!

„Проектиране и програмиране на вградени системи чрез използване на микроконтролери ARDUINO и изграждане на периферни модули".

Програмата има за цел да насърчи интереса към дигиталните науки и да запознае обучаващите се с основни хардуерни и софтуерни технологии.  В курса се придобиватзнания и умения за създаване на различни автоматизирани и роботизирани устройства и системи с разнообразно практическо приложение на базата на микроконтролери ARDUINO. Курсът съдържа двадесет лабораторни упражнения за изграждане на модели с включени решения за казусите. 

С одобрението на МОН, добавяме още една програма за обучение на педагогическите специалисти към портфолиото от услуги на КЕЙСИЕМ! Считано от днес, организираме групи от обучаващи се по темата: “Проектиране и програмиране на вградени системи чрез използване на микроконтролери ARDUINO и изграждане на периферни модули“ с придобиване на 1 квалификационен кредит!

Заявка на обучение