КЕЙСИЕМ ЕООД ЛИДЕР В STEM ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Последни проекти

Изобретението е много повече от момента, в който казваме „еврика“. Изобретението е начин на мислене, който включва сътрудничество, практическо прилагане на STEM (наука, технологии, инженерство и математика), творческо решаване на проблеми, предприемачество и разбиране, че моментите на провал са необходими по пътя към успеха.

7 СУ Кузман Шапкарев – Благоевград

Цялостна реконструкция на част от училищното пространство, чрез изграждане на STEM център и обособяването на три технологично-модерни кабинета по физика, математика, химия, биология и природни науки.

ПМГ Акад. Иван Гюзелев – Габрово

Иновативният STEM център предлага на възпитаниците си свръхмодерна учебна база, съчетаваща технологии и инструменти за практическа и експериментална дейност. Центърът се реализира със средства по програмата за „Изграждане на училищна STEM среда“ и обезпечава усилията на гимназията от последните години за създаване на съвременни условия и въвеждане на иновативни методи на обучение.

СУ Иван Вазов – Плевен

STEM център по природни науки, изследвания и иновации „Професор Минко Балкански“. Впечатляващи кабинети по физика и астрономия, математика и роботика. Цветовете имат много важна роля в дизайна на всяка една от лабораториите – червеното доминира в света на физиката, а оранжевото – в невероятния кабинет по математика. Във всяка от лабораториите на електронните дисплеи се визуализират интерактивни картини, обвързани с учебния предмет, а на стените пред и във всеки кабинет са разположени 3D холограмни проектори.

СУ Васил Левски – Троян

Красиви работни пространства, удобни работни места с лека и елегантна връзка помежду им. Кътове за отдих и дори… за спорт. Много зеленина и светлина.

81 СУ Виктор Юго – София

STEM център „Без граници“,  финансиран по НП „СТЕМ“ на МОН

ДРУГИ ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ „Доставка и внедряване на единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание (ЕЕПОУС) и модули към нея"

Като част от КОНСОРЦИУМ ДИГИТАЛНА РАНИЦА ДЗЗД, КЕЙСИЕМ ЕООД приключи изпълнението на дейности 1, 2 и 3 по договор Д03-7/07.04.2022 г., сключен с Министерството на образованието и науката, гр. София, по поръчка с предмет „Доставка и внедряване на единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание (ЕЕПОУС) и модули към нея“.

В сроковете на договора – 3.10.2022 г. беше доставено:

  • лицензи за модул за създаване на интерактивно дигитално учебно съдържание, които осигуряват надежден достъп до услуги и съдържание за минимум 100 000 учители и експерти,
  • лицензи за модул за визуализация на интерактивно дигитално учебно съдържание, които осигуряват надежден достъп до услуги и съдържание за минимум 1 000 000 ученици и 100 000 учители и експерти,
  • Провеждане на обучение на групи от 100 лица, посочени от Възложителя

ПРОЕКТ „Образование за утрешния ден“

Доставка на 2000 бр. интерактивни дисплеи „Vestel, 65IFX“ с допълнителен хардуер – miniPC К5 по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. В съответствие с техническото предложение, КЕЙСИЕМ ЕООД извърши доставка, монтаж, пускане в експлоатация, тестване, гаранционно обслужване на доставеното технологично оборудване.

ПРОЕКТ „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Изпълнение на Договор с Възложител МОН, по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

  • Таблет – Тип 1общо 5 000 бр.;
  • Таблет – Тип 2 общо 15 000 бр.;
  • Таблет – Тип 3 общо 10 000 бр. Таблет – Тип 3;
  • Универсални шкафове за зареждане на таблети общо 2 500 бр.;

МНЕНИЯ НА КЛИЕНТИ

Искате да се свържете с нашият екип