ПРОЕКТ „Образование за утрешния ден“

Доставка на 2000 бр. интерактивни дисплеи „Vestel, 65IFX“ с допълнителен хардуер – miniPC К5 по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. В съответствие с техническото предложение, КЕЙСИЕМ ЕООД извърши доставка, монтаж, пускане в експлоатация, тестване, гаранционно обслужване на доставеното технологично оборудване.

ПРОЕКТ „Доставка и внедряване на единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание (ЕЕПОУС) и модули към нея"

Като част от КОНСОРЦИУМ ДИГИТАЛНА РАНИЦА ДЗЗД, КЕЙСИЕМ ЕООД приключи изпълнението на дейности 1, 2 и 3 по договор Д03-7/07.04.2022 г., сключен с Министерството на образованието и науката, гр. София, по поръчка с предмет „Доставка и внедряване на единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание (ЕЕПОУС) и модули към нея“.

В сроковете на договора – 3.10.2022 г. беше доставено:

  • лицензи за модул за създаване на интерактивно дигитално учебно съдържание, които осигуряват надежден достъп до услуги и съдържание за минимум 100 000 учители и експерти,
  • лицензи за модул за визуализация на интерактивно дигитално учебно съдържание, които осигуряват надежден достъп до услуги и съдържание за минимум 1 000 000 ученици и 100 000 учители и експерти,
  • Провеждане на обучение на групи от 100 лица, посочени от Възложителя

ПРОЕКТ „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Изпълнение на Договор с Възложител МОН, по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

  • Таблет – Тип 1общо 5 000 бр.;
  • Таблет – Тип 2 общо 15 000 бр.;
  • Таблет – Тип 3 общо 10 000 бр. Таблет – Тип 3;
  • Универсални шкафове за зареждане на таблети общо 2 500 бр.;

Свържете се с нас