КЕЙСИЕМ ЕООД предлагана консултантски услуги на своите клиенти, търсещи насоки, възможности и решения, свързани с изграждането на СТЕМ центрове. Компанията ни има богат опит и специализирани познания, с които може да помогне на училищата с професионални съвети и помощ при вземането на информирани решения и постигане на конкретни резултати.

Консултацирането минава през всички фази на процеса от идеята до реализацията, през кандидатстването с подаване на концепция до доставката на оборудване и сервизна поддръжка на техниката. За целта се извършва анализ на съществуващата физическа среда, специфичните нужди на учебното заведение според неговия профил, подбор на ИТ технологии, които впоследствие ще бъдат интегрирани в училищния STEM център.

Нашите експерти в областта на образованието предлагат услуги в широк спектър:

Проектиране

КЕЙСИЕМ ЕООД предлага изработване на концепции и идейни проекти, съгласно изискванията на Националния STEM център и разпоредбите на МОН, включващи архитектурно оформление, вътрешно разпределение и 3D визуализации;

ИТ консултации

ИТ консултантите ни разработват решения от областта на информационните технологии, за да помогнат на училищните ръководства да оптимизират своята технологична инфраструктура, да рационализират процесите, да направят хардуерен подбор, да внедрят софтуерни решения, да подобрят мерките за киберсигурност и да приведат ИТ стратегиите в съответствие целите им;

Правни консултации

Правните консултанти предоставят съвети и насоки по правни въпроси, догавори и тръжни процедури, в съответствие с нормативните изисквания.

Финансово консултиране

КЕЙСИЕМ ЕООД подпомагафинансовото планиране, разработва бюджети и предлагасъвети относно управлението на средствата.

Консултантските ни услуги включват подход насътрудничество, при който се ангажираме с клиентите ни чрез анализ, проучване и разработване на индивидуалнирешения, в зависимост от конкретните нужди и цели наклиента.

ОБУЧЕНИЯ

КЕЙСИЕМ ЕООД предлага на своите клиенти от системата на предучилищното и училищното образование /директори,учители и педагогически специалисти/ обучения по одобрени от МОН програми, вписани в Информационния регистър за квалификация ИРОППК. Те имат за цел да повишават подготовката и квалификацията им и да се усъвършенстват чрез усвояване на нови компетентности.

Програмите ни за обучение са съобразени с изискванията на Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

В съдържателно отношение, обучителните ни програми са насочени към:

  • прилагане на иновативни форми и методи на преподаване като част от образователния процес;
  •  внедряване и използване на ИКТ ресурси в обучението.

В зависимост от техните възможности и предпочитания, обучителните ни програми се предлагат в следните форми на обучение:

  • изцяло присъствени;
  • частично присъствени;
  • онлайн.

ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЯ

ПРОГРАМА  „Използването на електронни ресурси – налични технически средства и интерактивни платформи за онлайн и дистанционно обучение"

 

Програмата съответства на нуждата от усъвършенстване на дигиталните компетентности на учителите, развитие на умения за създаване на допълващо учебно съдържание и по-ефективно представяне на учебния материал, чрез специализирани интерактивни софтуерни платформи и хардуерни устройства. Включва следните обучителнимодули, всеки по 16 уч. часа: 

 Въвеждане на интерактивни платформи в образователния процес и формиране на умения за работа с ел. ресурси. Представят се актуалните интерактивни платформи, предназначени за образованието и възможностите за интеграцията им в учебния процес; 

Създаване на интерактивни образователни презентации с помощта на специализиран софтуер. Включва практическа работа с интерактивни приложения и интеграцията им в учебни презентации; 

Усъвършенстване на образователния процес – виртуална класна стая. Включва усвояване на начини за споделяне на ресурси и използване на лични дигитални устройства за уч. цели; 

Създаване на лабораторни упражнения във виртуална среда. Извършват се научни наблюдения и измервания с помощта на компютър – в класната стая, вкъщи или сред природата. Погледът към науката и природата от нова перспектива прави изучаването на природните науки интересно и провокира творческото мислене на учениците; 

Практически приложения на ИКТ в природните науки. В реално време, чрез прости научни експерименти и използване на сензори, регистратори на данни и софтуер за анализ се осигурява проектно-базирано мултимедийно обучение.

част от платформата на МОН „Дигитална Раница“

Софтуерът е част от платформата на МОН „Дигитална Раница“ и от началото на настоящата учебна година за него са осигурени лицензи на всички учители и ученици.

КЕЙСИЕМ ЕООД е официален представител на Mozaik и mozaBook за България. Нашата компания участва в реализирането на „Дигитална Раница“, като интегратор на два от основните модули, включени в проекта:

– Модул за създаване на интерактивно учебно съдържание – mozaBook;

– Модул за визуализация на интерактивно учебно съдържание – mozaWeb.

Лекторите ни са сертифицирани на най-високо ниво и могат да ви предложат качествено обучение, индивидуален подход и гъвкавост в организацията на обученията!

„Проектиране и програмиране на вградени системи чрез използване на микроконтролери ARDUINO и изграждане на периферни модули".

Програмата има за цел да насърчи интереса към дигиталните науки и да запознае обучаващите се с основни хардуерни и софтуерни технологии.  В курса се придобиватзнания и умения за създаване на различни автоматизирани и роботизирани устройства и системи с разнообразно практическо приложение на базата на микроконтролери ARDUINO. Курсът съдържа двадесет лабораторни упражнения за изграждане на модели с включени решения за казусите. 

Заявка на обучение